Advokat som ekstern profesjonell styreleder

Vi har flere advokater som kan påta seg oppdrag som ekstern styreleder i eierseksjonssameier, borettslag og i andre eiendomsselskaper.

Styreleder velges på årsmøtet. Årsmøtet kan normalt selv avgjøre om det skal velges ekstern eller intern styreleder. Det kan være flere fordeler med profesjonell styreleder:

 • Høy kompetanse innen bolig- og næringslovgiving
 • Ansvar for oppfølging av HMS og sikkerhet
 • Avlastninger av beboere og eiere
 • Sikre tryggere prosess for vedlikehold og rehabilitering
 • Ordne protokollførsel

Styrets ansvar og oppgaver fremgår av eierseksjonsloven, borettslagsloven, og en rekke andre spesiallover.
Eierseksjonsloven trekker opp rammene for styrets arbeid. Den sier at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Styrets oppgaver og kompetanse i eierseksjonssameier

Kjerneoppgavene til styret er å sørge for vanlig vedlikehold og drift (forvaltning) av eiendommen. Styret har også ansvaret for at det kreves inn felleskostnader, føres regnskap og sørge for at regninger blir betalt. I tillegg skal styret ha kontakt med myndighetene og følge opp andre interne forhold som gjelder beboerne.

Styret har den samme kompetansen som et vanlig flertall på årsmøtet. Styret kan likevel ikke ta beslutninger som etter loven krever kvalifisert flertall på årsmøtet. Beslutninger som faller utenfor styrets kompetanse er bl.a. disse:

 • Ombygg, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen og tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold
 • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
 • Salg, kjøp utleie eller leie av fast eiendom
 • Bortfeste av hele eller deler av eiendommen
 • Samtykke i at formålet for en eller flere bruksenheter endres til annet formål
 • Opprettelse av nye seksjoner
 • Bomiljøtiltak som medføre medfører økonomisk ansvar eller utlegg for mer enn halvparten av Folketrygdens grunnbeløp
 • Tiltak som medfører vesentlige endringer av sameiets karakter
 • Tiltak som strider mot årsmøtets vedtak, vedtekter eller lovgiving

Kontakt oss

Send oss en melding om hva saken gjelder på skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart som mulig.